Mamy dla Państwa ofertę
PROMOCYJNĄ na TABLICZKI!

SPRAWDŹ TERAZ:

LINK DO STRONY

Zapraszamy!

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) Firma A. Mosiński realizuje projekt pn "Dywersyfikacja produkcji Firmy A. Mosiński poprzez wprowadzenie nowego wzornictwa wytwarzanych produktów" (Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw) współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 

"Dywersyfikacja produkcji firmy A. Mosiński poprzez wprowadzenie nowego wzornictwa wytwarzanych produktów"

Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest linia lakiernicza, w której wyodrębniono 4 podstawowe połączone ze sobą elementy:

1) robot lakierniczy
2) kabina lakiernicza z kurtyną wodną
3) agregat sprężarkowy wraz z osuszaczem
4) transporter wraz z tunelem.

Pobierz szczczegóły ogłoszenia - PDF

 

 


Akceptuję

Klauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest mosinski.com.pl
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – http://www.http://mosinski.com.pl/contact-form.php
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia