Mamy dla Państwa ofertę
PROMOCYJNĄ na TABLICZKI!

SPRAWDŹ TERAZ:

LINK DO STRONY

Zapraszamy!

Regulamin sklepu Firmy A. Mosiński

 

I. Informacja o firmie
Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.mosinski.com.pl prowadzony jest przez Firmę A. Mosiński Andrzej Mosiński  z siedzibą w miejscowości Wola Kleszczowa, nr siedziby firmy 28.

II. Strony transakcji
Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.mosinski.com.pl, zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność prawną. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.mosinski.com.pl jest właściciel Sklepu  Firma A. Mosiński zwany dalej Sprzedawcą.

III. Akceptacja Regulaminu
Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest akceptacja Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży.

IV. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.mosinski.com.pl, są przetwarzane przez Firmę A. Mosiński. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu: 
a) realizacji umowy, 
b) jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.mosinski.com.pl.
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.mosinski.com.pl każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

V. Opisy i zdjęcia produktów 
Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich właściwości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.

VI. Przedmiot transakcji
1) Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Firmę A. Mosiński na stronie www.mosinski.com.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu www.mosinski.com.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.
2) W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.

VII. Zamówienia
1) Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.mosinski.com.pl.  Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
2) Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji. 
3) Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.  
4) Zamówienia składane przez stałych hurtowych odbiorców realizowane będą na zasadach indywidualnie uzgodnionych.
5) Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta są realizowane następnego dnia roboczego.
6) Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostanie wysłane.
7) Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji i złożenie zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu, brak decyzji Klienta jest równoznaczne z rezygnacją ze złożenia zamówienia. 
8) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia.

 

VIII. Dostawa 
Towar zamówiony w sklepie internetowym www.mosinski.com.pl dostarczany jest poprzez firmę kurierską lub może być odebrany osobiście przez Klienta. 
1) Na czas otrzymania przesyłki mają wpływ: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, wybrana forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, zapakowanie) i czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia. 
2) Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Gwarancja przysługuje na podstawie faktur lub paragonu. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

 

IX. Sposoby płatności 
1) Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
a) Przed wydaniem towaru Klientowi: przelew na rachunek bankowy Firmy A. Mosiński.
b) W momencie odbioru towaru: gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt z siedziby Firmy A. Mosiński lub gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika. 
2) Przeniesienie wierzytelności przysługującej Firmie A. Mosiński na inne podmioty jest niedopuszczalne.

X. Odbiór przesyłki
1) Odbiór przesyłki i zapłata muszą być potwierdzone pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki. 
2) Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej.

XI. Zwrot zakupu
1) Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu produktu znajdują się w rozdziale Zwroty. Nie dotyczy towarów odbieranych w siedzibie firmy. 
2) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient. 
3) Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.mosinski.com.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na www.mosinski.com.pl należy kontaktować się ze Sprzedawcą. 
4) Przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.

 

XII. Procedury reklamacyjne
1) Firma A. Mosiński dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były jak najwyższej jakości.  

Artykuły, które nie spełniły oczekiwań kupującego należy odesłać wraz z ważną fakturą albo paragonem w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Koszty opakowania i wysyłki zwrotnej ponosi kupujący. Proszę odesłać towar pocztą pod następujący adres:

 

Firma A. Mosiński

Wola Kleszczowa 28

98-170 WIDAWA

2) Towary, które oferowane są w katalogu jako zestaw, muszą być odesłane w komplecie. Ponadto zwracane artykuły należy odesłać w nienaruszonym stanie (nieużywane, z oryginalnymi etykietkami, w oryginalnym opakowaniu). Jeżeli stwierdzone zostaną jakiekolwiek naruszenia, przesyłka zostanie ponownie wysłana do kupującego na jego koszt.

3) Zwrot pieniędzy za zakupiony towar nastąpi w przeciągu 14 dni po jego oddaniu. Należna kwota zostanie przelana na konto kredytowe lub bankowe kupującego albo przekazana przez Pocztę Polską, w zależności od zastosowanego sposobu płatności.

4) Jeżeli otrzymany towar wykazuje wyraźne wady fabryczne lub wady materiału, do których należą również szkody spowodowane podczas transportu, należy natychmiast je zareklamować, zwracając się w tym celu bezpośrednio do nas lub do firmy spedycyjnej dostarczającej przesyłkę. Reklamowany towar można odesłać pocztą na adres:

Firma A. Mosiński

Wola Kleszczowa 28

98-170 WIDAWA

Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę VAT lub paragon.

5) Sprzedawca odpowiada za niezgodność zakupionego towaru z umową sprzedaży zgodnie z polską Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176, z 2002 roku).

6) Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie jest to możliwe - na przykład w wypadku wyczerpania się zapasów - sprzedający zwróci kupującemu równowartość ceny towaru.

7) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sprzedający zwraca kupującemu koszty związane z odesłaniem wadliwego towaru.

XIII. Postanowienia końcowe
W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Firma A. Mosiński
nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu. 


Akceptuję

Klauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest mosinski.com.pl
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – http://www.http://mosinski.com.pl/contact-form.php
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia